פרק 6 - הערכת איגרות חוב

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 6 - short.pdf