פרק 2 - חישובי ערך של תזרימי מזומנים

ערך הזמן של הכסף

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 2 - short.pdf