פרק 12 - מודל לתמחור נכסים פיננסיים (CAPM)

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 12 - short.pdf