פרק 8 - קריטריוני השקעה בפרויקטים

יישום והמחשה של הנוסחאות בסוף הפרק הקשורות לקריטריוני השקעה בפרויקטים.

היישום מוסבר הן באופן אנליטי והן מיושם באקסל. מומלץ ביותר!

נוסחאות 8.1 ו-8.2 - חישוב תקופת ההחזר.

נוסחה 8.3 - חישוב ערך נוכחי נקי (Net Present Value - NPV).

נוסחה 8.4 - חישוב שיעור תשואה פנימי (Internal Rate of Return - IRR)