פרק 5 - חישובי ריבית אפקטיבית

יישום והמחשה של הנוסחאות בסוף הפרק הקשורות לחישובי ערך של תזרימי מזומנים וערך הזמן של הכסף.

היישום מוסבר הן באופן אנליטי והן מיושם באקסל. מומלץ ביותר!

כללי: מעברי ריבית אפקטיבית בצורה הוגנת (הוצג בפרק 2)

נוסחה 5.2 - המרת ריבית נקובה שנתית לריבית אפקטיבית שנתית (זהה לנוסחה 2.17 שהוצגה בפרק 2)