פרק 3 - מימון בתנאי אינפלציה

יישום והמחשה של הנוסחאות בסוף הפרק הקשורות לחישובי ערך בתנאי אינפלציה.

היישום מוסבר הן באופן אנליטי והן מיושם באקסל. מומלץ ביותר!

נוסחה 3.2 - חישוב אינפלציה מזמן 0 עד זמן t. הנוסחה מציגה כיצד מחשבים את האינפלציה התקופתית וכן את האינפלציה המצטברת מתוך נתוני המדד.

נוסחת ההצמדה - הנוסחה מציגה את הקשר בין תשלום ריאלי תשלום נומינאלי ואינפלציה. בדוגמה נראה כיצד מצמידים את הערך הריאלי של תשלום בכדי לקבל את התשלום בפועל (הנומינאלי).

נוסחה 3.3 - נוסחת פישר. הנוסחה מציגה את הקשר בין ריבית ריאלית, ריבית נומינאלית ואינפלציה.