פרק 2 - חישובי ערך של תזרימי מזומנים

יישום והמחשה של הנוסחאות בסוף הפרק הקשורות לחישובי ערך של תזרימי מזומנים וערך הזמן של הכסף.

היישום מוסבר הן באופן אנליטי והן מיושם באקסל. מומלץ ביותר!

נוסחה 2.1 - ערך עתידי של סכום חד-פעמי בעוד t תקופות:

נוסחה 2.2 - ערך נוכחי של סכום חד-פעמי המבוצע בעוד t תקופות:

נוסחה 2.4 - ערך נוכחי של אנונה כאשר התשלום הראשון מבוצע בעוד תקופה:

נוסחה 2.5 - ערך נוכחי של אנונה כאשר התשלום הראשון מבוצע היום:

נוסחה 2.6 - ערך נוכחי של אנונה דחויה (כאשר התשלום הראשון מבוצע בעוד t תקופות):

נוסחה 2.10 - ערך נוכחי של אנונה צומחת כאשר התשלום הראשון מבוצע בעוד תקופה

נוסחה 2.12 - ערך נוכחי של קונסול (תזרים תקופתי אינסופי)

נוסחה 2.13 - ערך נוכחי של קונסול צומח (תזרים צומח בכל תקופה לנצח)

נוסחאות 2.14 ו-2.15 - מעברי ריבית אפקטיבית בצורה הוגנת

נוסחה 2.17 - המרת ריבית נקובה שנתית לריבית אפקטיבית שנתית